Download Devil House mod apk v1.4.1 for Android

Tên Devil House
Loại Chiến lược
KÍCH THƯỚC 75.1MB
thời gian tải xuống 6824
Nhà xuất bản Infinite light years
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 04/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Devil House Google Play

mod menu:

Devil House

Devil House Trình bày trò chơi :

Are you home alone tonight? It\’s too dark outside. Let\’s play games together!

The girl has fallen asleep, you need to build various defense towers to kill the female evil spirits in the corridor to survive until dawn.

Devil House Ảnh chụp trò chơi :

Devil House Ảnh chụp màn hình trò chơi

Devil House Ảnh chụp màn hình trò chơi

Devil House Ảnh chụp màn hình trò chơi

Devil House Ảnh chụp màn hình trò chơi

Devil House Ảnh chụp màn hình trò chơi

Devil House (75.1MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *